Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.pl, rodo@salus-controls.pl, kontaktowy: +48 32 700 74 53,

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
  • na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu uczestnictwa w PROMOCJI SALUS – UGE600 ZA 1 ZŁOTY
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:
  • marketingu bezpośredniego
  • optymalizacji działalności finansowej prowadzonej przez administratora

c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych pracownicy i przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, biuro rachunkowe administratora, podmioty zapewniające obsługę IT administratora, banki (w zakresie danych klienta), hostingodawcy poczty e-mail administratora, kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie optymalizacji finansowej działalności administratora.

d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora:

  • w zakresie danych przetwarzanych w związku z realizacją umowy – do przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie wynikające z powyższej umowy handlowej zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
  • w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego, do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

e) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),

f) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu:

  • wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
  • wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

g) w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i) podanie Pana/Pani danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy (zamówienia) jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższej umowy.

Copyright © 2019. SALUS Controls