REGULAMIN PROMOCJI SALUS – UGE600 ZA 1 ZŁOTY!

 

Organizatorem Akcji promocyjnej – sprzedaży premiowanej zwanej w dalszej części Regulaminu jako Promocja, jest firma:

QL CONTROLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,  ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000440955, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; NIP 638-180-68-25, zwana w dalszej części regulaminu jako Organizator.

 

 

DEFINICJE:

 • Dystrybutor – podmiot prowadzący profesjonalną sprzedaż produktów marki SALUS CONTROLS
 • Produkty objęte promocją – Produkty uprawniające do otrzymania nagrody w promocyjnej cenie, regulatory marki SALUS Controls z serii SALUS Smart Home do sterowania ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym lub mieszanym: VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF
 • Dowód zakupu – dokument zawierający rodzaj urządzeń (nazwa produktu), datę zakupu, oraz dane sprzedawcy
 • Numer identyfikacyjny (DEVICE ID) – indywidualny numer urządzenia
 • Nagroda – Bramka internetowa UGE600 marki SALUS Controls (wartość katalogowa 686 zł netto), w promocyjnej cenie 1,00 zł (+VAT)

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja organizowana jest dla klientów Dystrybutora.
 2. W każdym przypadku, kiedy w regulaminie mowa o Dystrybutorze, rozumie się przez to podmiot prowadzący profesjonalną sprzedaż produktów marki SALUS CONTROLS.
 3. W okresie od 16.09.2019 – 31.12.2019 r. Organizator przeprowadzi akcję promocyjną, w ramach której klienci dokonujący zakupów w w/w terminie (obowiązuje data na dokumencie sprzedaży) produktów objętych promocją marki SALUS Controls z serii iT600 Smart Home wymienionych w pkt I.4, a znajdujących się w ofercie sprzedażowej Dystrybutora; będą mogli nabyć bramkę internetową UGE600 marki SALUS Controls za 1,00 PLN (+VAT).
 4. Produkty objęte promocją (regulatory) marki SALUS Controls z serii SALUS Smart Home do sterowania ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym lub mieszanym: VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF; znajdujące się w ofercie sprzedażowej Dystrybutora.
 5. Uczestnikami promocji mogą być:
  a) przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, którzy w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  c) klienci indywidualni.
 6. W Promocji nie mogą brać udziału właściciele, pracownicy, punktu sprzedaży Dystrybutora, jak również ich rodzina

 

 

    II CEL PROMOCJI

Celem Promocji jest zwiększenie świadomości marki Organizatora oraz zachęta nabywców końcowych do wyboru produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem Dystrybutorów, a w konsekwencji – zwiększenie sprzedaży Organizatora.

III CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od 16.09.2019r. do 31.12.2019r. lub do wyczerpania nagród przeznaczonych do promocji – limit 400 sztuk. Organizator może zakończyć promocję w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
  1. zakup minimum 5 szt. regulatorów marki SALUS Controls z serii SALUS Smart Home do sterowania ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym lub mieszanym: VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF lub VS20BRF, w dowolnej konfiguracji,
  2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie salus-controls.pl, wraz z uzupełnieniem numerów identyfikacyjnych „Device ID”, zakupionych produktów objętych promocją (pkt IV.1.a.), oraz dołączenie skanu dowodu zakupu potwierdzającego jednorazowy ich zakup w okresie obowiązywania promocji (pkt III),
  3. pozytywna weryfikacja numerów identyfikacyjnych „Device ID” produktów objętych promocją (pkt IV.1.a.) – numery seryjne produktów uprawniających do otrzymania nagrody nie mogą się powtarzać, a każdy produkt może być zarejestrowany w niniejszej promocji tylko raz
 2. Po spełnieniu warunków (pkt IV.1), klient otrzyma bramkę internetową UGE600, w  promocyjnej cenie 1zł.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, przy czym należy przyjąć, że każdy zakup produktów objętych promocją (pkt IV.1.a.), w ilości (minimum) wskazanej w pkt IV.1.a., dotyczy jednej inwestycji oraz musi być zamieszczony na jednym dokumencie zakupu (dowód zakupu) od jednego Dystrybutora, lub na wielu, ale każdy (dowód zakupu) od innego Dystrybutora. Wtedy przysługuje zakup 1 bramki internetowej UGE600 (pkt V) w promocyjnej cenie, o ile spełni warunki z pkt IV.1.
 4. Organizator dopuszcza dowód zakupu, w formie rachunku/faktury na „Usługę serwisową”, ale pod warunkiem, że zawiera rodzaj urządzeń (nazwa produktu), ilość oraz numery identyfikacyjne wykorzystanych w usłudze urządzeń.

V NAGRODA W PROMOCJI

 1. Nagrodą w Promocji jest: Bramka internetowa UGE600 marki SALUS Controls (wartość katalogowa 686 zł netto), w promocyjnej cenie 1,00 zł (+VAT)
 2. Nagradzanym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 3. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 4. Warunkiem wydania nagrody jest pozytywna weryfikacja warunków z pkt IV.
 5. Wydanie nagrody.
  a) Nagroda zostanie dostarczona przez wyznaczonego przez ORGANIZATORA przedstawiciela, osobiście na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym przez Uczestnika
  b) Wydanie nagrody (UGE600-bramka internetowa) nastąpi na podstawie protokołu wydania, dostarczonego razem z nagrodą przez przedstawiciela ORGANIZATORA w ciągu 14 dni od otrzymania formularza rejestracyjnego
  c) Faktura za nagrodę wydaną w promocyjnej cenie, zostanie przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną – zgodnie z wybraną formą na protokole wydania, do 30 dni od otrzymania przez ORGANIZATORA formularza rejestracyjnego
  d) Ostatecznym terminem na zgłoszenie się po odbiór nagrody przez Uczestnika, jest 31.01.2020 r.(decyduje data wpłynięcia formularza rejestracyjnego)
  e) Termin wskazany w pkt V.5.d, jest nieprzekraczalny, a po jego upływie, prawo do nabycia nagrody w promocyjnej cenie wygasa automatycznie.
  f) Przyjęcie nagrody oraz brak uwag na protokole wydania w chwili dostawy jest jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia pełnowartościowego produktu.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 7. W przypadku zwrotu przez Klienta produktu objętego promocją, na podstawie którego została przekazana nagroda, Klient zobowiązany jest zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie lub zwrócić jej równowartość w wysokości ceny katalogowej podanej w pkt.V.1 powiększoną o wartość VAT, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w punkcie sprzedaży Dystrybutora, na stronie internetowej salus-controls.ploraz www.salus-controls.pl.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
 3. Organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu i zasad promocji w każdej chwili.

Copyright © 2019. SALUS Controls