Z dniem 10-09-2018 zmianie ulega: pkt I.2, pkt I.6, VI.3
Z dniem 24-09-2018 zmianie ulega: pkt I.2, pkt IV.1.b., pkt V.5
Z dniem 30-10-2018 zmianie ulega: pkt IV.3, usunięto pkt IV.4
Z dniem 05-11-2018 zmianie ulega: pkt I.2
Z dniem 27.11.2018 r. promocja ulega przedłużeniu do 31.12.2018 r., w związku z tym zmianie ulegają: pkt I.3, III, V.5.d

REGULAMIN PROMOCJI SALUS – UGE600 ZA 1 ZŁOTY!

 

Organizatorem Akcji promocyjnej – sprzedaży premiowanej zwanej w dalszej części Regulaminu jako Promocja, jest firma QL CONTROLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000440955, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; NIP 638-180-68-25, zwana w dalszej części regulaminu jako Organizator.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja organizowana jest dla klientów Dystrybutora.
 2. W każdym przypadku, kiedy w regulaminie mowa o Dystrybutorze, rozumie się przez to podmiot prowadzący profesjonalną sprzedaż produktów marki SALUS.
 3. W okresie od 21.08.2018r. do 31.12.2018r. Organizator przeprowadzi akcję marketingową, w ramach której klienci dokonujący zakupów w w/w terminie (obowiązuje data na dokumencie sprzedaży) produktów marki SALUS Controls z serii iT600 Smart Home wymienionych w pkt I.2; znajdujących się w ofercie sprzedażowej dystrybutora, będą mogli nabyć bramkę internetową UGE600 marki SALUS Controls za 1,00 PLN (+VAT).
 4. W Promocji biorą udział produkty (regulatory) marki SALUS Controls z serii iT600 Smart Home do sterowania ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym lub mieszanym: VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF; znajdujące się w ofercie sprzedażowej Dystrybutora.
 5. Uczestnikami promocji mogą być:
  a) przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, którzy w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  c) klienci indywidualni.
 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy punktu sprzedaży Dystrybutora, rodzina pracowników, a także właścicieli punktu sprzedaży Dystrybutora.

II CEL PROMOCJI

Celem Promocji jest zwiększenie świadomości marki Organizatora oraz zachęta nabywców końcowych do wyboru produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem Dystrybutorów, a w konsekwencji – zwiększenie sprzedaży Organizatora.

III CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od 21.08.2018r. do 30.11.2018r. lub do wyczerpania nagród przeznaczonych do promocji – limit 400 sztuk. Organizator może zakończyć promocję w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:a) zakup minimum 4 regulatorów marki SALUS Controls z serii iT600 Smart Home do sterowania ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym lub mieszanym: VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF lub VS20BRF, w dowolnej konfiguracji,
  b) wypełnienie formularza dostępnego na stronie UGE600.salus-controls.pl oraz dołączenie skanu dowodu zakupu z oznaczeniem kupującego, potwierdzającego jednorazowy zakup wymienionych w pkt IV.1.a produktów w okresie obowiązywania promocji wskazanym w pkt III niniejszego regulaminu.
 2. Po spełnieniu warunków (pkt IV.1), klient otrzyma bramkę internetową UGE600, w  promocyjnej cenie.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, przy czym należy przyjąć, że każdy zakup produktów objętych promocją (pkt. IV.1.a.), w ilości (minimum) wskazanej w pkt IV.1.a., dotyczy jednej inwestycji oraz musi być zamieszczony na jednym dokumencie zakupu (dowód zakupu). Wtedy przysługuje mu zakup 1 bramki internetowej UGE600 (pkt V) w promocyjnej cenie, o ile spełni warunki z pkt IV.1.

V NAGRODA W PROMOCJI

 1. Nagrodą w Promocji jest: Bramka internetowa UGE600 marki SALUS Controls (wartość katalogowa 643 zł netto), w promocyjnej cenie 1,00 zł (+VAT)
 2.  Nagradzanym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 3. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 4. Warunkiem wydania nagrody jest pozytywna weryfikacja warunków z pkt IV.
 5. Wydanie nagrody.
  a) Nagroda zostanie przekazana wyznaczonemu przedstawicielowi ORGANIZATORA i dostarczona przez niego osobiście na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym przez Uczestnika
  b) Wydanie nagrody (UGE600-bramka internetowa) nastąpi na podstawie protokołu wydania, dostarczonego razem z nagrodą przez przedstawiciela ORGANIZATORA w ciągu 14 dni od otrzymania formularza rejestracyjnego
  c) Faktura za nagrodę wydaną w promocyjnej cenie, zostanie przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną – zgodnie z wybraną formą na protokole wydania, do 30 dni od otrzymania przez ORGANIZATORA formularza rejestracyjnego
  d) Ostatecznym terminem na zgłoszenie się po odbiór nagrody przez Uczestnika jest 31.01.2019r (decyduje data wpłynięcia formularza rejestracyjnego)
  e) Termin wskazany w pkt V.5.d, jest nieprzekraczalny, a po jego upływie, prawo do nabycia nagrody w promocyjnej cenie wygasa automatycznie.
  f) Przyjęcie nagrody oraz brak uwag na protokole wydania w chwili dostawy jest jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia pełnowartościowego produktu.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 7. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta objętego Promocją, na podstawie którego została przekazana nagroda, Klient zobowiązany jest zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie lub zwrócić jej równowartość w wysokości ceny katalogowej podanej w pkt.V.1 powiększoną o wartość VAT, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.

VI Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w punkcie sprzedaży Dystrybutora, na stronie internetowej UGE600.salus-controls.pl oraz www.salus-controls.pl.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
 3. Organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu i zasad promocji w każdej chwili.

Copyright © 2018. SALUS Controls